ဖွဲ့စည်းပုံ

ဌာနခွဲများ

(၁)      အင်ဂျင်နီယာဌာန

(က)        ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

(ခ)          နည်းပညာစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

(၂)      စစ်ဆေးရေးဌာန

(က)          လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

(၃)     ဓာတ်ခွဲခန်း၊ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

         (က)         ဓာတ်ခွဲခန်းဌာနခွဲ

         (ခ)          သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ

(၄)    ဥပဒေ၊မူဝါဒနှင့်စီမံရေးဌာန

         (က)         ဥပဒေနှင့်မူဝါဒဌာနခွဲ

         (ခ)          စီမံရေးဌာနခွဲ

(၅)    လိုင်စင်ဌာန

 (က)        လိုင်စင်ထုတ်ပေးရေးဌာနခွဲ

(၆)    အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

         (က)   အုပ်ချူပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနခွဲ

         (ခ)          စီမံလေ့ကျင့်ရေ:ဌာနခွဲ

(၇)    ဘဏ္ဍာရေးဌာန

          (က)         ဘတ်ဂျက်ဌာနခွဲ

           (ခ)          စာရင်းစစ်ဌာနခွဲ