လိုင်စင်များ

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (ရေနံဓါတ်ငွေ့ရည် LPG လုပ်ငန်း)
ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ တင်သွင်း၊ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (Type A)  လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
နယ်စပ်မှ တင်သွင်း၊သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (Type B)  လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
အရောင်းဆိုင် (Type C) လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ရေနံဓါတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း(Type D) လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ဖြည့်တင်းပြီးရေနံဓါတ်ငွေ့ရည်အိုးများရောင်းချခြင်း (Type E)  လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ရေနံဓါတ်ငွေ့ရည်အား ပိုက်လိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း (Type F) လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် LPG လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းထားများ နှုန်းထားများ

 

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်း)
အရောင်းဆိုင် (အဆင့် - က)  လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
အရောင်းဆိုင် (အဆင့် - ခ) လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
အရောင်းဆိုင် (အဆင့် - ဂ) လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
အရောင်းဆိုင် (အဆင့် - ဃ) လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ကျေးရွာသုံးအရောင်းဆိုင် လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားများ နှုန်းထားများ
သိုလှောင်ကန်စခန်းဖြင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်

နှုန်းထားများ

ရေကြောင်းတွင်သယ်ယူဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်

နှုန်းထားများ

စက်သုံးဆီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း

လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်

နှုန်းထားများ 

 

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (လေယာဉ်ဆီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း)
လေယာဉ်ဆီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း (အဆင့် - က) လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
လေယာဉ်ဆီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း (အဆင့် - ခ)  လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
လေယာဉ်ဆီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း (အဆင့် - ဂ)  လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
လေယာဉ်ဆီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် နှုန်းထားများ
လေယာဉ်ဆီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း

 လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်

နှုန်းထားများ

 

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (ရေနံချက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း)
ဒေသန္တရရေနံချက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်

နှုန်းထားများ

အသေးစားရေနံချက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်

နှုန်းထားများ

 

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်
အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း   လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (စက်ဆီ/ချောဆီနှင့် ဆက်စပ်ရေနံထွက် ပစ္စည်း Specialties လုပ်ငန်း)
ပြည်ပမှ စက်ဆီ/ချောဆီ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ပြည်ပမှ ဆက်စပ်ရေနံထွက်ပစ္စည်း Specialties များ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ပြည်တွင်း၌ စက်ဆီ/ချောဆီ ရောစပ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ပြည်တွင်း၌ Finished Specialties များထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်

 

ရေနံထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း ကြီးကြပ်လက်မှတ်
ရေနံထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း ကြီးကြပ်လက်မှတ် လျှောက်လွှာ လျှောက်လွှာပုံစံယူရန်
ရေနံထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း ကြီးကြပ်လက်မှတ် SOP  SOP ရယူရန်
ရေနံထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း ကြီးကြပ်လက်မှတ် နှုန်းထားများ  နှုန်းထားများ