လိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်နှင့် အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များ

၁။ LPG (ပင်လယ်ရေကြောင်း) တင်သွင်း၊ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းလိုင်စင်

Download

၂။ LPG (နယ်စပ်) တင်သွင်း၊ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းလိုင်စင် Download
၃။ LPG အရောင်းဆိုင်လိုင်စင် Download
၄။ LPG အိုးများ၊ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် Download
၅။ ဖြည့်တင်းပြီး LPG အိုးများ (တိုက်ခန်း၊ ဆိုင်ခန်း) လိုင်စင် Download
၆။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အား ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်ဖြင့် တပ်အဆင်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် Download
၇။ ပြည်ပမှစက်ဆီချောဆီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် Download
၈။ ပြည်တွင်း၌ စက်ဆီ/ချောဆီရောစပ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်  Download
၉။ ပြည်ပမှဆက်စပ်ရေနံထွက်ပစ္စည်း Specialties များ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင် Download
၁၀။ ပြည်တွင်း၌ Finished Specialties များထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် Download
၁၁။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (လေယာဉ်ဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း) Download
၁၂။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (ရေကြောင်းဖြင့်စက်သုံးဆီသယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း) Download
၁၃။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အရောင်းဆိုင်) Download
၁၄။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (သိုလှောင်ကန်စခန်း) Download
၁၅။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (ကျေးရွာသုံးစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်) Download
၁၆။ ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် စက်သုံးဆီ/လေယာဉ်ဆီများကို ပြည်တွင်းတွင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် Download