တွက်ချက်ပုံ

တွက်ချက်ပုံ   Detail

(၁) MMK per BBL = (Singapore FOB Today Price + Premium) x Earning Today Rate

(၂) ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုး CIF per Liter = MMK per BBL / 160.019

(၃) ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုး CIF per Liter တွင် CD 1.5 % + SGT 5 %  တွက်ခြင်း

(၄)  CIF + CD + SGT တွင် CT 5 % တွက်ခြင်း

(၅) စုစုပေါင်း အခွန် = အမှတ်စဉ် (၃) + (၄)

(၆) သိုလှောင်စရိတ် (၈ ကျပ်) ပေါင်းခြင်း

(၇) စာရွက်စာတမ်းစရိတ် (၂ ကျပ် ၂၀ ပြား) ပေါင်းခြင်း 

(၈) ရောင်းကုန်တန်ဖိုး = အမှတ်စဉ် (၂) + (၅) + (၆) + (၇)

(၉) လက်ကားဈေး

(၁၀) ခရီးစရိတ် (၇ ကျပ်)

(၁၁) ဝန်ထမ်းစရိတ် (၈ ကျပ်)

(၁၂) မီတာခ+ရေခ (၂ ကျပ်)

(၁၃) မြေငှားရမ်းခ (၁၃ ကျပ်) 

(၁၄) တန်ဖိုးလျော့ (၅ ကျပ်)

(၁၅) ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု (၅ ကျပ်)

(၁၆) ပြတ်လပ်မှု (၅ ကျပ် ၆၃ ပြား)

(၁၇) ဆိုင်အရောက်ဈေး = လက်ကားဈေး + (အမှတ်စဉ် ၁၀ မှ ၁၆ ထိပေါင်းခြင်း)

(၁၈) လက်လီဈေး